Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na przekroczenie limitu obrotów

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług i towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynikają z art. 111  ustawy o VAT, katalog zwolnień od tego obowiązku znajduje się w treści  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382).   Czytaj dalej

Reklama napojów alkoholowych, a opłata 10%

Firmy zajmujące się organizowaniem kampanii reklamowych i szeroko rozumianej promocji często zawierają umowy z producentami piwa lub innych alkoholi. Niewiele osób wie, że reklamowanie wyrobów alkoholowych, spełniające warunki określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rodzi dodatkowe obciążenie w postaci 10% opłaty od kwoty stanowiącej podstawę naliczenia podatku VAT z faktury za tą usługę.  Czytaj dalej

Korekta VAT naliczonego po 150 dniach od terminu zapłaty – schemat księgowania

Wszyscy przedsiębiorcy, a na pewno wszystkie służby księgowo-podatkowe pamiętają, że ustawodawca ustalił nowy sposób rozliczania VAT od nabywanych usług oraz towarów.
W celu zdyscyplinowania podatników do opłacania faktur i odliczania VAT od faktur faktycznie opłaconych wprowadził termin 150 dni liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Po tym czasie podatnik, który odliczył VAT, a nie opłacił faktury w ciągu 150 dni, jest zobowiązany do skorygowania bieżącej deklaracji VAT o kwotę VAT wynikającą z faktur nieopłaconych w ustawowym terminie.

 Czytaj dalej